Jumalan nimi (YHVH) Uudessa Testamentissa ja Jeesuksen (Yeshuan) jumaluus

Roy A. Reinhold

Jumalan nimi (YHVH) Uudessa Testamentissa ja Jeesuksen (Yeshuan) jumaluus

 

 

Olen henkilkökohtaisesti tavannut monia kristittyjä lukuisista eri uskonsuuntauksista, jotka eivät tiedä varmasti, oliko Yeshua (Jeesus) vain ihminen vai sekä ihminen että Jumala. Heidän epävarmuutensa johtuu ehkä siitä, että pastorit välttelevät jossain määrin tätä mutkikasta kysymystä; tai ehkä siitä, etteivät he kuuntele pastoreidensa esittämiä todisteita aiheesta; tai vielä todennäköisemmin raamatunkäännösten heikkouksista, jotka aiheuttavat sekaannusta tässä asiassa.

Skannasin äskettäin koko arameankielisen Peshitta Uuden Testamentin ja poimin esiin kaikki jakeet, joissa esiintyy Jumalan nimi (YHVH) käytettynä Yeshuasta (Jeesuksesta). Kertyi yli 30 jaetta, jotka sisälsivät tämän selvän viestin. Ainoastaan arameankielinen Peshitta Uusi testamentti sisältää Jumalan nimen (YHVH); kun taas kreikankielisissä UT käsikirjoituksissa käytetään sanaa kurios (Herra) tai theos(Jumala) sellaisissa kohdissa, joissa Peshitta Aramaic NT käyttää Jumalan nimeä (YHVH). Monissa englanninkielisissä ramatunkäännöksissä yritetään tehdä erotus käyttämällä muotoa ’the LORD’ Jumalan nimestä (YHVH) Vanhassa testamentissa (Tanakh). Tekstissä esiintyvä Jumalan nimi (YHVH) on suora todiste siitä, että kreikankieliset UT käsikirjoitukset on käännetty arameankielisestä Peshitta UT:sta eikä päinvastoin. (Vrt. Onko UT todella kirjoitettu alunperin kreikaksi?)

Lyhyt arameankielisen Peshitta UT:n historia: Apostoli Pietari ja muut apostolit vierailivat hyvin suuressa juutalaisyhteisössä Irakissa (Babylonissa) ja Persiassa kaksikymmentä vuotta ennenkuin Pietari matkusti Roomaan. 1.Piet.5:13:ssa mainitaan, että Pietari oli todennäköisesti kirjoittanut kirjeen olessaan Babylonissa (”Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta…”). He saarnasivat evankeliumia ja perustivat nasarealaisten seurakunnan sinne idän kirkon kirjoitetun historian mukaan. Heidän historiansa kertoo myös, että he saivat arameankielisen Peshitta UT:n tekstit suoraan apostoleilta omalla äidinkielellään aramealla kirjoitettuna. Mitään käännöstä ei tarvittu; koska Babylonissa puhuttiin samaa arameaa kuin Israelissakin. Tämä alue maailmassa (Irak, Persia ja sieltä pohjoiseen ja itään) eivät olleet koskaan Rooman maailmanvallan alaisia; eikä Konstantinus koskaan kutsunut idän kirkon edustajia Nikean krikolliskokoukseen vuonna 325 j.Kr. Niinpä idän kirkko säilytti muinaiset arameankielisen Peshitta UT:n käsikirjoitukset ilman Rooman tai katolisen kirkon sekaantumista. Lopuksi saatiin Syyrian arameankieliset käsikirjoitukset Antiokiasta Syyriasta ja Turkista. Tutkimus on osoittanut syyrialaisissa käsikirjoituksissa turmeltuneisuutta, kun taas idän kirkon (nasarealaisten seurakunnan) säilyttämissä arvokkaissa käsikirjoituksissa ei sellaista ole havaittu. On paljon tutkimusta, mikä tukee idän kirkon aramaeankielisen Peshitta UT:n olevan alkukielinen laitos; ja meidän tulisi olla kiitollisia siitä, että meillä on käytetävissämme heidän uskollisesti säilyttämänsä alkukielinen UT.

On myös olemassa kirjoitettua historian tietoa siitä, että tietyt osat UT:a on kirjoitettu heprealaisilla kirjaimilla (arameaksi käyttäen ashuri neliökirjoitusta, jota kutsutaan myös heprealaiseksi/aramealaiseksi neliökirjoitukseksi) ja ovat apostolien kreikaksi kääntämiä. Antiokian piispa Papias kirjoitti, että apostolit käänsivät Matteuksen evankeliumin alkukielestä, joka oli Aramean/Palestiinan hepreaa, kreikaksi ja että se ei ollut kovin hyvä käännös. Klemens Aleksandrialainen kirjoitti, että Paavali kirjoitti Hebrealaiskirjeen hepreaksi ja että Luukas käänsi sen huolellisesti kreikaksi kreikkalaisille jaettavaksi. Ireneus kirjoitti, että Matteuksen evankeliumi oli kirjoitettu heprealaisten (israelilaisten) käyttämällä murteella. Hieronymus kirjoitti, että koska Paavali oli heprealainen, hän kirjoitti omalla kielellään ja mitä sujuvimmin, ja kaikki käännettiin loistavasti kreikaksi. On todisteita siitä, että UT:n kirjat kirjoitettiin arameaksi heprealaisin/aramealaisin neliökirjaimin ja käännettiin kreikaksi (minkä idän kirkon historia vahvistaa). Viimeaikainen tutkimus osoittaa myös, että UT:n alkuteoksena on ollut arameankielinen Peshitta. Niissä on käytetty monia eri tieteellisiä ja kielitieteellisiä menetelmiä. Jopa Mel Gibsonin elokuvaa The Passion of the Christ(Kristuksen kärsimyskertomus) valmistettaessa neuvoivat roomalaiskatolisen kirkon asiantuntijat, että Yeshua ja apostolit puhuivat arameaa; ja siksi elokuva tehtiin arameaksi. Uskoisin, että tulet toteamaan, että Jumalan nimen (YHVH) sisältyminen ainoastaan arameankieliseen Peshitta UT:iin lisää uskoa siihen, että se on kirjoitettu alunperin arameaksi.

Areiolaisuus

Keisari Konstantinus laillisti kristinuskon Rooman valtakunnassa vuonna 313 j.Kr. Konstantinus määräsi pidettäväksi Nikean kirkolliskokouksen vuonna 325 j.Kr. saadakseen poistettua kristinuskon tärkeimmän kiistan koskien Jumalan luontoa ja Yeshuan (Jeesuksen) luontoa. Tämä kiista synnytti Nikealaisen uskontunnustuksen—katkerien kiistojen jälkeen. 314 318:sta osallistujasta (joista ei yksikään edustanut idän kirkkoa) allekirjoitti Nikean uskontunnustuksen. 4 heistä ei allekirjoittanut sitä; koska heillä oli areiolainen vakaumus;—aleksandrialaisen piispa Ariuksen mukaan, jota pidetään areiolaisuuden pääopettajana. Keisari Konstantinus määräsi ne 4, jotka eivät suostuneet uskontunnustusta allekijoittamaan, maanpakoon (Aleksandrian piispa Arius, diakoni Eutsoios, piispa Sekundus Mamaricasta Libyasta ja piispa Theonas Ptolemaioslainen Libyasta). Hän määräsi maanpakoon myös piispa Eusebios Nikomedialaisen ja piispa Theognis Nikealaisen; koska, vaikka he allekirjoittivatkin Nikean uskontunnustuksen, he eivät tuominneet Ariusta eikä areiolaisuutta. Lisäksi Konstantinus määräsi kaikki Ariuksen teoksen Thalai kappaleet poltettaviksi—joista hän opetti areolaisuutta. Keisari Konstantinus teki nämä päättäväiset ratkaisut osoittaakseen, että ”hän oli johtaja niin politiikkaa kuin uskontoakin koskevissa asioissa” Rooman valtakunnassa.

Areiolaisuus—piispa Arius Aleksandrialaisen oppi, jonka mukaan Jeesus (Yeshua) EI ollut samaa olemusta kuin Jumala (Isä), vaan luotu olento, joka on korotettu ylemmäs kaikkea muuta luomakuntaa. He uskoivat, että Isä ja Yeshua (Jeesus) eivät ole samalla tavoin iankaikkisia olentoja, koska Yeshua (Jeesus) oli ennen lihaksi tuloaan luotu olento niinkuin enkelitkin. Jotkut gnostilaiset areiolaiset uskoivat jopa, että ennen lihaksi tuloaan Yeshua (Jeesus) oli arkkienkeli Mikael.

Nikean uskontunnustuksessa käytetään keskeisenä kreikkalaisena terminä sanaa homoousios (samaa olemusta tai yhtä olemusta), ilmaisemaan sitä, että Isä ja Yeshua (Jeesus) ovat Jumala. Semiareiolaiset yrittivät saada Nikean kirkolliskokouksen laittamaan sen tilalle kreikankielisen termin homoiousios (samanlaista olemusta), mutta eivät onnistuneet siinä. Semiareiolaiset uskoivat myös, että Yeshua (Jeesus) oli luotu olento, joka korotettiin Jumalaksi. Kuten voit päätellä näiden kreikankielisten termien käytöstä, käytti Nikean kirkolliskokous kreikankielisiä UT:n käsikirjoituksia eikä arameankielistä Peshitta UT:a. Ebioniitit, jotka kielsivät Jeesuksen jumaluuden ja neitseellisen syntymän ovat alkuseurakunnan ryhmä, joilla oli näitä tuomittuja areiolaisia tai semiareiolaisia käsityksiä.

Nykyäänkin on olemassa ryhmiä, joilla on areiolaisuuden tapaisia käsityksiä:

 • Unitariaanit—jotka uskovat yhteen Jumalaan vastakohtana kolmiyhteyteen tai kolminaisuuteen ja monia, jotka uskovart Yeshuan (Jeesuksen) moraaliseen auktoriteettiin, mutta eivät hänen jumaluuteensa.
 • Jehovan todistajat—joilla on joitakin areiolaisuuden kaltaisia käsityksiä, joiden mukaan Yeshua (Jeesus) oli olemassa ennen inkarnaatiotaan Logoksena (Jumalan sanana). Heidän käsityksensä mukaan Pyhä Henki on Isästä lähtevä voima. He eivät usko ruumiittomaan sieluun tai henkeen kuoleman jälkeen eivätkä katumattomien pahojen iankaikkiseen rangaistukseen. He uskovat myös, että Isä on Jumala; ja Yeshua (Jeesus) on alempiarvoinen Jumala (olennaisesti sama kuin unitaareilla).
 • Kristadelfialaiset—uskovat, että Yeshuan (Jeesuksen) olemassaolo ennen lihaksi tuloa oli käsitteellinen Logos, ei kirjaimellinen Logos (Jumalan sana). He uskovat, että ainoastaan Isä on Jumala (unitaarinen käsitys).
 • Iglesia ni Cristo—unitaarinen ryhmä, joka pitää Yeshuaa (Jeesusta) alempiarvoisena kuin Jumala.
 • Muslimit—jotka uskovat, että Jeesus (jota he kutsuvat Isaksi) oli vain ainoan Jumalan profeetta; mutta joka itse ei ollut Jumala eikä siis Jumalan Poika. (Päinvastoin kuin muutamat nynnypastorit ja apologiaa harrastavat nynnyteologit, jotka sanovat, että Allah on sama kuin Raamatun YHVH-Jumala—Allah ei ole YHVH.) Sura An-Nisa 171 (Koraani) ”Te, joille on annettu Pyhä kirja, älkää menkö liiallisuuksiin uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalan profeetta ja Hänen Marialle lähettämänsä Sana sekä Hänestä (hänen päällensä) tullut Henki; uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: ”Kolminaisuus!” Ei, lopettakaa (Kolminaisuudesta puhuminen) omaksi hyödyksenne! Jumala on yksi ainoa Jumala. Luoksepääsemätön on Hänen majesteettiutensa, jotta Hänellä soveltuisi olemaan poika. Hänelle kuuluu kaikki taivaassa ja maan päällä; Jumala yksin riittää Suojelijaksi.
 • Myös suurimmalla osalla kveekareista, joillakin metodisteilla ja monilla United Church -seurakuntien jäsenillä on areiolaisia tai puoliareiolaisia uskomuksia.

Kysymys kuuluukin, ”onko meillä todisteita?—selvittääkö arameankielinen UT Peshitta tätä Yeshuan (Jeesuksen) jumaluutta koskevaa kysymystä?” Vastaus on kyllä—niinkuin tulet toteamaan allaolevasta. Aluksi muutamia määritelmiä. Mar—arameaa, tarkoittaa samaa kuin Herra. Mari tarkoittaa samaa kuin ’minun Herrani’. Adon—hepreaa ja tarkoittaa samaa kuin Herra. Adonai tarkoittaa samaa kuin ’minun Herrani’. YHVH—(Yahweh) Hepreankielinen Jumalasta käytetty nimi, jota käytetään kautta koko Tanakhin (Vanhan Testamentin) yhteensä yli 6500 kertaa. Tämä on Jumalan iankaikkinen, ikimuistettava nimi. Yah—lyhenne nimestä YHVH (Yahweh), jota käytetään ilmauksessa ’hallelu-Yah’ (ylistä Yahia) ja lukuisissa jakeissa, kuten esim. 2.Moos.15:2 (Yah on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni), 2.Moos.17:16, Jes.12:2, 38:11, Ps. 68:19, 77:12, 89:9, 94:7 ja monissa muissa jakeissa. Yah-nimeä on käytetty myös kuninkaiden ja profeettojen nimien päätteenä, esimerkkeinä: profeetta Elijah (EliYah, ’minun Jumalani on Yah’, kuningas Hiskia (Khizqi Yah, ’Yah on antanut voiman’). jne. MarYah—sanojen Mar ja Yah supistuminen yhdeksi sanaksi, joka tarkoittaa samaa kuin ’Herra Yah’. Kun rabbit käänsivät Tanakhin (Vanhan Testamentin) arameaksi—noin vuonna 50 e.Kr.—50 j.Kr. he käyttivät sanaa MarYah kaikissa yli 6500 kohdassa, jossa alkukielen hepreassa oli käytetty sanaa YHVH. Heidän oli käännettävä Raamattu arameaksi, koska ihmisten ensisijaiseksi kieleksi tuli aramea Babylonin vankeuden aikana, sillä se oli niiden maiden kieli, joihin heidät vietiin. Lisäksi palasi vain osa vangituista 70 vankeusvuoden jälkeen, jolloin loput vangituista jäivät asumaan maihin, joissa puhuttiin ensisijaisesti arameaa. Sanaa MarYah käytetään yleisesti kautta koko arameankielisen UT:n Peshittan.

 

(arameankielinen VT & UT) MarYah = YHVH (hepreankielinen VT)

tai

(UT) Herra Yah = Yahweh (YHVH, VT)

Kun me nyt tiedämme, että arameankielessä käytetään sanaa MarYah (Herra Yah) merkityksessä YHVH (Hepreankielisessä Tanakhissa eli VT:ssa), käy Jumalan nimen laaja käyttö arameankielisessä UT:ssa Peshitta täysin ilmeiseksi. Se alkaa jo Yeshuan (Jeesuksen) syntymän kuvauksesta.

Luukas 2:11 (enkelin ilmoitus) ”Sillä tänään on teille syntynyt Daavidin kaupungissa Vapahtaja, joka on MarYah Meshikha (, Herra Yah Messias = YHVH Messias).

Ylläolevassa jakeessa todetaan selvästi, että Beetlehemissä syntynyt Vapahtaja on YHVH (MarYah, Herra Yah) Messias. Se ei jätä mitään epäselväksi ja on vain alku sille, mikä sisältyy koko arameankieliseen UT:iin Peshitta.

Siirtykäämme nyt Hänen edeltäjäänsä Johannes Kastajaan.

Matteus 3:2-3 ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” Sillä hän on se, josta profeetta Esaias [Jesaja 40:3] puhuu sanoen: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa MarYahille (Herra Yahille = YHVH:lle) tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’.”

Mark.1:3 ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa; ’Valmistakaa MarYahille (Herra Yahille = YHVH:lle) tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’.”

Luuk.3:4 ”niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: ’Huutavan ääni kuuluu erämaassa: Valmistakaa MarYahille (Herra Yahille = YHVH:lle) tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.'”

Joh.1:23 (Johannes Kastaja puhuu) Hän sanoi: ”Minä olen huutavan ääni erämaassa: ’Tehkää tie tasaiseksi MarYahille (Herra Yahille = YHVH:lle), niinkuin profeetta Esaias on sanonut’.”

Johannes Kastaja tiesi, kuka hän oli ja kuka Vapahtaja oli—jonka hän julisti tulevan pian, oman palvelutoimintansa aikana. Vapahtaja oli MarYah (YHVH, Yahweh) Messias. Siirtykäämme nyt Yeshuan (Jeesuksen) palvelutyöhön:

Matt.4:7 (Saatana viettelee Yeshuaa) ”Yeshua (Jeesus) sanoi hänelle: ’Taas on kirjoitettu: Älä kiusaa MarYahia (Herra Yahia = YHVH:a, sinun Jumalaasi.’”

Luuk.4:12 (Saatana viettelee Yeshuaa) ”Yeshua vastasi ja sanoi hänelle: ’Sanottu on: Älä kiusaa MarYahia (Herra Yahia = YHVH:a), sinun Jumalaasi.'”

Luuk.4:8 (Saatana viettelee Yeshuaa) ”Yeshua vastasi ja sanoi hänelle: ’Kirjoitettu on: Sinun pitää kumartaman MarYahia (Herra Yahia = YHVH:a, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman.’

Tietenkin monille meistä on opetettu, että ylläolevissa jakeissa puhutaan Isä Jumalasta, kun niissä mainitaan ”Herra, sinun Jumalasi” kreikankielisten käsikirjoitusten suomennoksissa; mutta nimi ’MarYah’ tarkoittaa myös Yeshuaa—niinkuin enkelit julistivat Jesajan profetian mukaisesti ja Johannes Kastajan opetuksen mukaisesti. MarYah on YHVH (Yahweh), ja nimi tarkoittaa sekä Yeshuaa että Isää. Arameankielisen UT:n Peshittan perusteella näyttää selvältä, että Yeshua puhuu siitä, että Häntä itseään vietellään ja sanoo Saatanalle olevansa itse ”MarYah, sinun Jumalasi”. Siirtykäämme nyt eteenpäin Jumalan nimen käytössä Yeshuan (Jeesuksen) palvelutyössä:

Joh.8:11 (aviorikoksesta kiinniotettu nainen) ”Hän vastasi: ’MarYah (Herra Yah = YHVH), ei kukaan’. Niin Jeesus sanoi hänelle: ’En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee’.”

Huomaa, ettei Yeshua sanonut naiselle, että tämä oli väärässä puhutellessaan Häntä MarYahiksi (YHVH:ksi tai Herra Yahiksi). Miksi niin? Koska Hän on MarYah (YHVH eli Herra Yah). Viimeinen ryhmä evankeliumien jakeita on Yeshuan voitokkaasta Jerusalemiin saapumisesta ja Hänen ristiinnaulitsemiseensa liittyvistä tapahtumista:

Matt.21:9 ”Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: ’Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) nimeen.Hoosianna korkeuksissa!'”

Itse asiassa on ’Hosanna’ ylläolevassa kohdassa yhteensulauma kahdesta sanasta: hepreaksi ’hosha-na’ ja arameaksi ’oshana’. Hepreankielen sana ’hosha’ on hiphil imperatiivissa oleva yksikön maskuliini juurisanasta ’yasha’ (pelastaa). Hiphil on kausatiivissa, niin että kun ihmiset sanoivat ’hosha-na’, se olisi pitänyt kääntää ’Saa minut pelastumaan—pyydän, oi Daavidin poika’; ja ’Saa minut pelastumaan—pyydän, mitä korkeimmin.’ Tässä on esimerkki siitä, miten kääntäjät vain translitteroivat kaksi hepreankielen sanaa ja tekevät niistä yhden käsittämättömän sanan, joten suurin osa kristityistä ei luultavasti ymmärrä, mitä ihmiset sanoivat. Ydinasiana on tässä, että he sanoivat, että aasilla ratsastava Yeshua oli MarYah (Herra Yah = YHVH).

Matt.23:39 ”Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) nimeen.

Mark.11:9-10 ”Ja ne, jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat: ’Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) nimeen! Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Hoosianna korkeuksissa!'”

Luuk.13:35 ”Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’. Mutta minä sanon teille: te ette näe minua, ennenkuin se aika tulee, jolloin te sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) nimeen’.

Luuk.19:38: (voittoisa saapuminen Jerusalemiin) ”…sanoen: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) nimessä; rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!’

Joh.12:13 (voittoisa saapuminen Jerusalemiin) ”…ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: ’Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) nimeen, Israelin kuningas!’

Evankeliumien perusteella on selvää, että Yeshua (Jeesus) oli tullut MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) nimeen; ja häntä tervehdittiin Israelin kuninkaana. Vielä selvemmäksi tulee—sitä mukaa kuin käsittelemme Apostolien tekoja ja epistoloita—että myös apostolit ymmärsivät, että Yeshua oli MarYah (Herra Yah = YHVH, Yahweh).

Ap.t.2:21 (Pietari puhuu lopun ajoista) ”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) nimeä, pelastuu.

Ap.t.2:36 (Pietari puhuu) ”Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet MarYahiksi (Herra Yahiksi = YHVH:ksi) Messiaaksi tehnyt, tämän Yeshuan (Jeesuksen), jonka te ristiinnaulitsitte.”

Ap.t. 2:38: (Pietari puhuu) ”Niin Pietari sanoi heille: ’Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen MarYah Yeshuan (Herra Yah Yeshuan = YHVH Yeshuan) nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen (arameaksi d’Rukha d’Qusha, hepreaksi Ruach HaKodesh) lahjan.”

Ap.t. 5:14 ”Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat MarYahiin (Herra Yahiin = YHVH:een), sekä miehiä että naisia suuret joukot.”

Ap.t. 9:15 (Paavalin kokemus Damaskon keskustelusta, jossa 9:5:ssä puhujan tunnistetaan sanovan, että Hän on ylösnousssut Yeshua Nasaretilainen) ”Mutta MarYah (Herra Yah = YHVH, joka oli Yeshua) sanoi hänelle: ’Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.”

Ap.t. 9:27 ”Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet [Paavalin] apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus tiellä oli nähnyt MarYahin (YHVH:n, joka oli Yeshua), ja että Hän oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Yeshuan (Jeesuksen) nimeä.

Ap.t. 10:36 (Pietari puhuu) ”Sen sanan, jonka Jumala lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Yeshuassa Messiaassa, joka on kaikkien MarYah (Herra Yah = YHVH).

Ap.t. 11:21 ”Ja MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) puoleen.

Apostolien teot tekee selväksi, että Yeshua on MarYah (YHVH) ja Messias. On surullista, että vuosisatojen ajan ovat ihmiset keskittyneet kreikankielisestä UT:sta tehtyihin käännöksiin—josta Jumalan nimi on pyyhitty pois; ja käyttäneet yleissanaa ”Herra”. Siinä on käytetty usein sanaa Herra Jumalan pyhän nimen sijasta. Meidän on käännyttävä arameankielisen UT:n Peshittan puoleen voidaksemme nähdä, missä kohtaa tekstissä on todellisuudessa käytetty Jumalan nimeä.

Jaak.5:7 ”Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.” (Profetia MarYah Yeshuan tulosta hallitsemaan maan päällä lopun aikoina)

1. Piet.3:15 ”…vaan pyhittäkää MarYah (Herra Yah = YHVH) Messias sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla”

Juud.1:14: ”Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut sanoen: ’Katso MarYah (Herra Yah = YHVH) tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. (lopun aikoja koskeva profetia tulevasta Yeshuasta, joka on MarYah, joka tulee hallitsemaan maata)

Kuten lukija voi todeta, olemme lainanneet esimerkkejä Jaakobin (Yacov), Pietarin (Shimon) ja Juudaksen (Yehuda) kirjeistä, joissa heidän kirjoituksensa osoittavat selvästi, että Yeshua (Jeesus) on Messias ja MarYah eli YHVH (Yahweh). Siirrymme seuraavaksi apostoli Paavaliin (Shaul).

Room. 10:13 ”Sillä jokainen, joka huutaa avuksi MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) nimeä, pelastuu.”

Room.14:9 ”Sillä sitä varten Messias kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien MarYah (Herra Yah = YHVH).”

Room.14:10-11 ”…Sillä kaikki meidät asetetaan Messiaan tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on: ’Niin totta kuin minä elän, sanoo MarYah (Herra Yah = YHVH = Yeshua), minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen tunnustavan Minut.”

Room.14:14 ”Minä tiedän ja olen varma MarYahissa (Herra Yah Yeshuassa), ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää.”

1.Kor. 4:4-5 ”…sillä ei minulla [Paavalilla] ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on MarYah (Herra Yah = YHVH= Yeshua). Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin MarYah tulee (Herra Yah = YHVH), joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. [Profetia MarYahin tulosta hallitsemaan maata, esitetty yhdenvertaisena Jumalan kanssa].”

1.Kor. 8:6 ”niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi MarYah Yeshua Messias (Herra Yah yeshua, Messias), jonka kautta kaikki on,niin myös me hänen kauttansa.”

1.Kor. 11:27 ”Sentähden, joka syö tätä MarYahin (Herra Yahin) leipää, tai juo Hänen maljansa kelvottomasti, hän on oleva vikapää MarYahin (Hera Yahin = YHVH:n) ruumiiseen ja vereen.”

1.Kor.11:29 ”…sillä joka syö ja juo kelvottomasti, syö ja juo tuomioksensa; sillä hän ei erota MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) ruumista.”

1.Kor. 12:3 Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: ’Yeshua olkoon kirottu’, ja ettei kukaan voi sanoa: ’Yeshua on MarYah (Herra Yah = YHVH), paitsi Pyhässä Hengessä.

1.Kor. 15:47 ”Ensimmäinen Adam (ihminen) on maasta, maallinen, toinen Adam (ihminen) on MarYah (Herra Yah = YHVH) taivaasta.

2.Kor. 3:16-17 ”…mutta kun heidän sydämensä kääntyy MarYahin (Herra Yahin = YHVH:n) tykö, otetaan peite pois. Sillä MarYah on juuri tuo Henki; ja missä MarYahin Henki on, siinä on vapaus.”

Fil.2:9-11 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Yeshuan nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaisssa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman, että Yeshua Messias on MarYah (Herra Yah = YHVH) Hänen Isänsä kunniaksi.”

Kol.3:24 ”…tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette MarYah Messiasta (Herra Yahia, Messiasta = YHVH Messiasta).”

Hebr. 13:5 ”Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä MarYah (Herra Yah = YHVH) itse on sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä'”

Paavalin kirjeet sisältävät valtavan määrän jakeita, jotka osoittavat selvästi Yeshuan jumaluuden arameankielisessä UT:ssa Peshitta (mikä on hämärtynyt kreikankielisissä käsikirjoituksissa, mikä osoittaa niiden olevan käännöksiä alkuperäisestä arameankielisestä UT:sta Peshitta). Kaksi viimeistä esimerkkiämme ovat apostoli Johannekselle annetusta Ilmestyskirjasta.

Ilm.1:8 ”Minä olen Alef ja Tau*, sanoo MarYah, Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.”

*Huomautus: Tri George Lamsa huomauttaa englanninkielisessä käännöksessään aramaeankielisestä UT:sta Peshitta, että idän kirkon käsikirjoituksissa on Alef ja Tau, kun taas kreikankielisissä lännen käsikirjoituksissa on Alfa ja Omega. Molemmat tarkoittavat: alku ja loppu. Sama koksee Ilmestyskirjan jakeita 21:6 ja 22:13.

Ilm. 22:20 ”Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ’Totisesti, minä tulen pian’. Amen, tule MarYah Yeshua (Herra Yah Yeshua = YHVH Yeshua).

Ylläolevien pitäisi vähintäänkin riittää todistamaan suoraan MarYah Yeshuan, Messiaan (Herra Jeesus Kristuksen niille, jotka on indoktrinoitu perusteellisesti kreikkalaiseen ajatustapaan kreikankielisten UT:n käännösten perusteella) jumaluus. Mainitsin alussa, että on yli 30 jaetta, jotka yhdistävät Yeshuan (Jeesuksen) Jumalan pyhään nimeen; Ja edellä on esitetty itse asiassa 42 erityistä esimerkkiä asiasta.

Miksi tämä aihe on tärkeä? Hepreankielinen Toora ja Tanakh toteavat suoraan jotain sellaista, mitä monet kristityt teologit, pastorit ja opettajat ovat kavahtaneet. Katsopa:

Jes.43:10-11 ”Te olette minun todistajiani, sanoo YHVH (Yahweh, arameaksi MarYah), ja minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, ettäminä olen Hän. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. Minä olen, minä olen YHVH (Yahweh, arameaksi MarYah) eikä ole muuta Vapahtajaa kuin minä.”

Jes. 43:14: ”Näin sanoo YHVH (Yahweh, arameaksi MarYah) teidän Lunastajanne, Israelin Pyhä…”

Jes 43:15 ”Minä olen YHVH (Yahweh, arameaksi MarYah), teidän Pyhänne, Israelin Luoja, teidän Kuninkaanne.

Voisin esittää monia muitakin jakeita Tanakhista osoittaakseni, että ei ole muuta Vapahtajaa, Lunastajaa kuin YHVH (Yahweh). Ehkä olet sivuuttanut nämä jakeet opetuksessasi tai tehnyt ne tyhjiksi selityksilläsi. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuitenkin osoittaa jokaiselle, että arameankielinen Peshitta UT osoittaa selvästi ja lopullisesti, että MarYah = YHVH ON Israelin Vapahtaja ja Lunastaja ja Israelin Kuningas Raamatun mukaisesti. Enkeli ilmoitti Hänen syntymänsä Luuk.2:11:ssä sanoen, että MarYah (Herra Yah = YHVH) on Messias ja Vapahtaja. Luuk 19:38:n ja Joh.12:13:n voittoisassa Jerusalemiin saapumisessa julistettiin: ”Siunattu olkoon Israelin Kuningas, joka tulee MarYahin (YHVH:n) nimeen.” Jes.43:15:ssä sanotaan, että YHVH (MarYah) on Israelin Kuningas; ja Luukkaan 19:38: ja Joh.12:13 vahvistavat, että arameankielisessä Peshitta UT:ssa hän on MarYah Yeshua, Messias.

Tässä vielä eräs rabbeille vaikea ja outo jae, samoinkuin luultavasti monille kristityillekin. Se on Mooseksen ja Israelin virrestä sen jälkeen, kun faarao ja hänen armeijansa oli hukutettu Kaislamereen.

2.Moos.15:2-4 ”Yah on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. YHVH (Yahweh = arameaksi MarYah) on sotasankari [engl. Raamatussa = ’man of war’], YHVH (Yahweh = arameaksi MarYah) on hänen nimensä. Faraon vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen, hänen valitut vaunusoturinsa hukkuivat Kaislamereen.”

Ylläoleva jae on juutalaisten ystävieni mielestä ongelmallinen, koska Miten YHVH (Yahweh = arameaksi MarYah) voi olla ihminen? [engl. man of war = sananmukaisesti: ’sodan ihminen/mies’]; ja kuinka hän voisi olla sotasankari? Jumala ei ole ihminen, niinkuin jokainen olettaa. Kuitenkin osoittavat tässä artikkelissa esittämäni 42 esimerkkiä, että MarYah Yeshua, Messias oli YHVH; ja että Hän oli ihminen. Juud.1:14 on profetia MarYahin tulosta kymmeninetuhansine pyhineen aikojen lopulla (lopun aikoina). Hän saapuu Juudan leijonana, sotasankarina. Eivätkö profetiat ole selkeitä? Esimerkiksi:

Sak.14:3-4 ”Ja YHVH (MarYah) on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä kansakuntia vastaan, sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä lnteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.”

YHVH (Yahweh, arameaksi MarYah) tulee seisomaan Öljymäellä omilla jaloillaan, Jerusalemin itäpuolella. Siis MarYah Yeshua, Messias seisoo Öljymäellä. Todistus on niin päivänselvä, kuten olemme aikaisemmin esittäneet, ettei kukaan voi sitä kieltää. Ihmiset voivat yrittää kieltää ainoastaan sen, että arameankielinen Peshitta UT on alkuperäinen UT; niin että he voivat pitää kreikankielisistä käsikirjoituksista suomennetuista teksteistä ammentamansa sameat käsitykset.

MarYah Yeshua ei ollut käsitteellinen Logos (Jumalan Sana) ennen lihaksi tuloaan niinkuin kristadelfialaiset ja Jehovan todistajat väittävät. Hän oli alusta alkaen MarYah ja Israelin Kuningas. Häntä ei korotettu Jumalan asemaan niinkuin areiolaiset ja semiareiolaiset ja gnostilaiset ajattelevat—sen perusteella, että Hän onnistui tehtävässään ristiinnaulittuna. Tämän artikkelin todistusaineisto osoittaa selvästi, että MarYah Yeshua oli YHVH (Yahweh) jo ennen lihaksi tuloaan Yeshuaksi noin 2000 vuotta sitten.

Todisteet on esitetty, oletko valmis hyväksymään ne?

You can contact the author, Roy, at prophecy04@comcast.net

Lisää aineistoa, joka todistaa arameankielisen Peshitta UT:n olevan alkukielinen UT: Andrew Gabriel Rothilla on kaksi erinomaista kirjaa, joissa käsitellään todisteina raamatunjakeita, joiden perusteella Peshitta on alkukielinen UT. Ne voi tulostaa osoitteesta:http://www.tushiyah.org

Ruach Qadim: Aramaic origins of the New Testament Ruach Qadim: The Path to Life [tarkoituksena suomentaa, kunhan Latasterin artikkeli sivustollamme on ensin täysin valmis]

Andrew:n opetussivustolla on myös ilmaisia artikkeleita, joissa tutkitaan sitä, että Peshitta on alkukielinen UT (niissä ei ole kuitenkaan esitetty kaikkea sitä todistusaineistoa, joka sisältyy hänen kirjoihinsa) ja muitakin arameaan liittyviä artikkeleita: http://aramaictruth.org

Pastori Dave Bauscherilla on monia artikkeleita (ilmaisia), joissa tutkitaan UT:n alkukieltä käyttäen erilaisia tieteellisiä ja kielitieteellisiä menetelmiä. Hän on myös saanut valmiiksi täysin uuden raamatunkäännöksen—interlineaarisen ja englanninkielisen Raamatun—joka on käännetty arameankielisestä Peshitta UT:sta englanniksi. Osta interlineaarinen versio! Hänen nettiosoitteensa on: http://aramaiccnt.com

Christopher Lancaster on kirjoittanut kaksi kirjaa, joissa tutkitaan UT:n alkukieltä (Peshitta vastaan kreikankielinen UT) ja ne ovat erinomaisia (ja täysin ilmaisia PDF-muodossa).http://aramaicpeshitta.com

4 kommenttia

Hyppää kommentti lomakkeelle

 1. Kirjoitit Isän ja Pojan samasta olemuksesta. Mitä mieltä itse olet? Onko heillä sama olemus?

  Toinen juttu. Valtasosa raamatuntutkijoista on edelleen sitä mieltä, että UT kirjoitettiin alunperin kreikaksi eikä arameaksi. Tiedätkö mistä se johtuu?

  1. 1MS 1:3 kertoo Messiaasta, Hän tuli Kosmoksen keskelle kirkkaudessaan ja viisaudessaan. San 8 luku kertoo, että Hän on ollut ennen aikoja, ennenkuin mitään oli luotu ja Hän oli suunnittelija, arkkitehti ja isä riemuitsi oli iloinen seuratessaan Hänen työtään. Jumala on yksi ja kun uusi taivas ja uusi maa luodaan on jälleen vain yksi Jumala. Hän luovuttaa kaikki valtansa Jumalalle. Melkisedek joka siin on Messias tuli täydelliseksi Kristuksessa kun Hän oli sovittanut ihmiskunnan. Melkisedekinä Hän oli pappina jo silloin kun ei ollut luomakuntaa olemassakaan ja Kristuksessa Hän on täydellinen ylipappi kaikille ihmisille.

 2. Tämän linkin takana kerron miksi mielestäni on epäuskottavaa että Jeesus olisi Raamatussa mainittu Melkisedek. Voisitko lukea ja kertoa onko päättelykykyni siltä osin oikeanlainen, ja jos ei, niin miksi:
  http://www.jumalaoppia.com/index.php/teologiaa/29-melkisedek-jumalan-kuolematon-ja-mysteerinen-pappi
  Olisi kiva jos kommentoisit kirjotusta omalla näkemykselläsi ja miksi pysyt järkkymättömästi tulkinnassasi.

  • Anonyymi. on toukokuu 7, 2017 at 11:29 am
  • Vastaa

  Kiitos Raimo erityisesti Jeesuksen Jumaluuden puolesta todistuksesta, kuin myös tuosta alkusukupolvien aikaisesta jakaantumisesta, ensin kielen ja kansan mukaan, ja lopulta mantereiden synty.

  Mutta, en saanut noita linkkejä toimimaan, joissa olisi voinut katsoa tuota aramealaista UT:ta.

  Mikään linkki ei toiminut ?

  Siunausta.

Vastaa

Your email address will not be published.